Zoeken

Gebruikersreglement

Memorial Museum Passchendaele 1917

T 051 77 04 41

info@passchendaele.be

Zonnebeke,

15.03.2022

Gebruikersreglement interactief platform/kaart “Passchendaele Archives”

Afbeelding 1

Artikel 1: Algemeen


Dit reglement legt de gebruiksvoorwaarden vast, die van toepassing zijn op het online platform, met geoportaal, van het project “Passchendaele Archives”, van het Memorial Museum Passchendaele 1917 (MMP 1917), Berten Pilstraat 5a, 8980 Zonnebeke.


Door deelname aan het online platform “Passchendaele Archives” verklaart iedere deelnemer zich akkoord met het voor dit project geldende gebruikersreglement. De beslissingen van het MMP 1917 over het online platform, over het ingeven van gegevens, over de toevoeging van foto- en filmmateriaal, over de toepassing van het gebruikersreglement en ook over alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement werden voorzien, zijn bindend.


Artikel 2: Online platform “Passchendaele Archives”


Inzendingen worden gecontroleerd op volledigheid en correctheid door het MMP 1917.


De gegevens, film- en/of fotomateriaal kunnen via www.archives.passchendaele.be ingegeven worden.


Bij deelname aan het online platform “Passchendaele Archives” gelden de volgende deelnamevoorwaarden:


 • De deelnemer selecteert een militair, die in Vlaanderen sneuvelde tijdens WOI.

 • De deelnemer kan een verhaal koppelen aan een militair op het portaal. Dit kan een getuigenis zijn, een anekdote, alsook historische informatie, een foto en/of filmopname. In geval van historische informatie dient de deelnemer de bron (origineel document of publicatie) aan te geven.

 • Indien de deelnemer persoonsgegevens, foto’s en/of filmopnames verwerkt in zijn verhaal, ongeacht de vorm ervan, dient hij/zij hiervoor toestemming ontvangen te hebben van de personen wiens gegevens worden verwerkt of wiens afbeeldingen worden gepubliceerd of, in het geval van overleden personen, van diens rechtverkrijgenden. Indien de publicatie van gegevens betreffende de overleden persoon, de privacy raakt van andere personen, is ook de toestemming verreist van deze laatst genoemde personen of diens rechtverkrijgenden. De toestemming voor het publiceren van gegevens van overleden personen is niet vereist na verloop van 20 jaren sinds het overlijden van de betrokken persoon. De toestemming voor het publiceren van afbeeldingen van overleden personen is evenmin vereist na het verloop van 20 jaren sinds het overlijden van de betrokken persoon vanwege het vervallen van het recht op afbeelding.

 • De tekst en/of bestanden die gepubliceerd worden op het online platform, worden door het MMP 1917 aan controle onderworpen. De deelnemer erkent expliciet dat hij zich niet zal verzetten tegen enige mogelijke wijziging van zijn inzending, ongeacht de vorm ervan.

 • Een derde persoon die een gepubliceerd verhaal wenst aan te vullen of corrigeren kan ofwel als deelnemer een nieuw verhaal aanmaken met de gewenste aanvulling of correctie ofwel contact opnemen met archives@passchendaele.be.

 • Foto’ kunnen enkel digitaal worden opgeladen in volgende formaten: .pdf, .jpg of .png.

 • Filmopnames kunnen enkel digitaal opgeladen worden in volgende formaten: .mov, .wmv en .MP4.

 • De foto’s en/of filmopnames die gepost worden op het online platform moeten rechtenvrij gedeeld kunnen worden. De ingezonden foto’s en/of filmopnames worden aan een selectie onderworpen door het MMP 1917. Deze selectie heeft louter tot doel die foto’s en/of filmopnames uit het project “Passchendaele Archives” te weren die op enige wijze aanstootgevend kunnen zijn en/of die schade kunnen toebrengen aan het imago van de organisator en het project “Passchendaele Archives” en/of die schade zouden kunnen toebrengen wegens een gebrek aan toestemming van de afgebeelde personen en/of diens rechtverkrijgenden.

 • De gegevens van de deelnemer of organisatie, uitgenomen de gebruikersnaam/ weergavenaam, worden niet vermeld bij de opgeladen fiche die online geplaatst wordt.


De deelnemer garandeert dat de gegevens die hij meedeelt juist en volledig zijn. Het, willens en wetens, meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die die toebehoren aan derden en waarvan de deelnemer niet het recht heeft ze te delen, kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van het MMP 1917.


De gegevens van de deelnemers worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden. De gegevens zullen enkel gebruikt worden door het MMP 1917 voor communicatie gelinkt aan de inzending van de deelnemer aan het project “Passchendaele Archives” en voor communicatie gelinkt aan het museum.


In afwijking van het vorige lid kunnen de contactgegevens gebruikt worden om de deelnemer in te lichten over evenementen gelinkt aan het project “Passchendaele Archives” en/of het MMP 1917 op voorwaarde dat de deelnemer hiertoe zijn toestemming geeft door de vakje “ik wil me inschrijven voor de nieuwsbrief van het MMP 1917” aan te vinken op het online platform.


Artikel 3: Intellectuele eigendom

De deelnemer erkent dat hij ofwel het volledige auteursrecht bezit op de foto’s en/of filmopnames zoals door hem aangeboden aan het MMP 1917 ofwel dat de auteursrechten reeds zijn uitgedoofd en garandeert, in elk geval dat de foto’s en/of filmopnames geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander recht van derden of wettelijke bepaling in de meest ruime zin. De deelnemer vrijwaart het MMP 1917 tegen alle vorderingen van derden met betrekking tot de door de deelnemer aan het MMP 1917 bezorgde foto’s en/of filmopnames met uitzondering van vorderingen die te wijten zijn aan een zware of opzettelijke fout vanwege het MMP 1917 of diens aangestelden.


De deelnemer kent voor onbeperkte duur aan het MMP 1917 een zo ruim mogelijk exclusief en kosteloos gebruiksrecht toe op de tekstuele bijdrage, foto’s en/of filmopnames, en dit zonder enige vergoeding of recht op vergoeding. Dit gebruiksrecht omvat, maar is niet beperkt tot, het recht voor de organisator om de door de deelnemer bezorgde tekstuele bijdrage, foto’s en/of filmopnames te gebruiken in al haar publicaties en voor al haar evenementen.


De deelnemer doet afstand van zijn/haar aanspraak op de rechten van het werk en erkent dat de publicatie mag plaatsvinden zonder vermelding van zijn/haar naam, zelfs indien de naam deel uitmaakt van het werk (bijvoorbeeld in het geval van een watermerk op een ingezonden foto).


Artikel 4: Aansprakelijkheid


De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:


 • Enig nadelig gevolg voor de deelnemers aan het project indien het project wordt aangepast, wordt geannuleerd of een aanpassing van het gebruikersreglement wordt gepubliceerd indien de omstandigheden dit vereisen.

 • Druk-, spel-, zet-, vertaal- of andere fouten. Deze kunnen evenmin aanleiding geven tot een verplichting vanwege de organisator.

 • Eventuele technische problemen, waardoor niet kan worden deelgenomen aan het project. De kosten voor deelname aan het project worden altijd gedragen door de deelnemer en kunnen onder geen enkel beding ten laste worden gelegd van of gerecupereerd worden bij het MMP 1917.

 • De gevolgen van het hacken van de website.

 • De eisen en/of klachten van personen die op ingezonden beelden zijn afgebeeld of die in ingezonden teksten vermeld worden. De aansprakelijkheid ligt enkel en alleen bij de deelnemer aan het project. In het kader van het recht op privacy, het recht op afbeelding en het auteursrecht of enige andere hieraan verbonden rechten, ligt de verantwoordelijkheid, zoals vermeld in artikelen 2 en 3 van dit reglement, dan ook bij de deelnemer om de nodige toestemmingen te vragen aan de auteur of diens rechthebbende, aan de afgebeelde personen of diens rechtverkrijgenden of de personen wiens persoonsgegevens verwerkt worden of diens rechtverkrijgenden.


Artikel 5: Privacy


De deelnemer staat uitdrukkelijk, door het aanvinken van afzonderlijke selectievakjes, toe dat kan worden overgegaan tot de verwerking en het gebruik van diens persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:


 • Het informeren van de deelnemer over de beslissingen met betrekking tot diens inzending.

 • Het publiceren van de inzending van de deelnemer.

 • Het verwerken van de inzending van de deelnemer.

 • Het contacteren van de deelnemer, voor zover die daarvoor expliciet zijn afzonderlijk akkoord heeft gegeven, met informatie over evenementen gelinkt aan het online geoportaal en/of het MMP 1917.


Het MMP 1917 zal de gegevens van de deelnemer niet overmaken aan derden, zonder diens uitdrukkelijke toestemming.


In bepaalde omstandigheden is de organisator verplicht om de persoonsgegevens van de deelnemer door te geven. Dit komt voor indien de wet of een juridische procedure het MMP 1917 hiertoe verplicht of het MMP 1917 hiertoe verzocht wordt door overheidsinstanties in het kader van acties ter handhaving van de wet of indien het MMP 1917 van mening is dat het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens door te geven om schade of financiële verliezen te voorkomen, en dit in het kader van een onderzoek naar fraude of andere illegale activiteiten.


De deelnemer heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens op elk moment in te kijken en deze desgevallend te corrigeren.


De deelnemer heeft steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

De deelnemer kan zijn rechten uitoefenen op eenvoudig verzoek via archives@passchendaele.be.


Artikel 6: Wijzigingen


Het MMP 1917 behoudt zich het recht voor om dit gebruikersreglement eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. Deze wijzigingen en/of aanvullingen zijn onverwijld van toepassing vanaf de publicatie ervan op de website van het MMP 1917.


De geldende versie van het gebruikersreglement is terug te vinden op de website: www.archives.passchendaele.be (https://archives.passchendaele.be).


De organisator vermeldt op de website waar de geldende versie van het gebruikersreglement is terug te vinden eveneens de datum van publicatie van de laatste update.


Artikel 7: Toepasselijk recht – deelbaarheid – bevoegde rechtbanken


Dit reglement wordt geregeld volgens het Belgische recht. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van het MMP 1917 bevoegd. Als om welke reden dan ook een rechtbank met bevoegde jurisdictie een bepaling van dit reglement, of een deel daarvan, niet afdwingbaar acht, zal die bepaling van het reglement tot de hoogst mogelijke mate afgedwongen worden om de intentie van de partijen te verwezenlijken, en zal de rest van reglement volledig van kracht blijven.